Panel používateľa

Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť MPV Group, s.r.o, so sídlom Cesta pod Hradovou 783/22, 04001 Košice - Sever, IČO: 46 667 407, DIČ: 2023519927, IČ DPH: SK2023519927, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 29873/V.

Osobné údaje spracúvame v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 907 533 909, písomne na adrese MPV Group, s.r.o., Cesta pod Hradovou 22, 04001 Košice, alebo  e-mailom obchod@zdravotnetesty.sk.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME A SPRACOVÁVAME

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
  • Záznamy e-mailovej komunikácie a prípadnú inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

 

PREČO TIETO ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKÝ PRÁVNY DÔVOD NA TO MÁME

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

  • Plnenie zmluvy - v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
  • Súhlas - v prípade, keď ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.
  • Náš oprávnený záujem - v prípade, keď je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
  • Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

 

KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca, prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

  • Prepravné spoločnosti, najmä Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46489592, ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO: 35825456, DPD SK s.r.o., IČO: 35834498
  • Dodávatelia tovaru alebo servisné strediská príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby

na základe Vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a to konkrétne:

  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov. Títo spracovatelia sú:

  • Poskytovateľ IT služieb IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275
  • Poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727
  • Účtovné kancelárie, auditori a daňoví poradcovia
  • Advokátske a právne kancelárie

Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán. 

 

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje ochránili.  

 

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

  1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania.

  2. Máte právo na prístup k svojím osobným údajom – kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

  3. Máte právo na opravu osobných údajov – kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa do nášho internetového obchodu.

  4. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

  5. Máte právo na vymazanie osobných údajov – kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet v internetovom obchode bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

  6. Máte právo na prenosnosť osobných údajov – môžete nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi.

  7. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš účet v internetovom obchode bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

 

Anketa

Ktorý zo zdravotných testov vám v našej ponuke chýba?

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie